Obchodné podmienky

Ceny uvedené v internetovom obchode www.pilnikbohemia.sk sú konečné.

Ak nie je medzi účastníkmi dojednaná trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (objednávky doručenej prostredníctvom elektronickej pošty či objednávkového on-line systému) na formulári, ktorý je k dispozícii pri vytváraní objednávky zákazníka v internetovom obchode.

Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke. www.pilnikbohemia.sk (ďalej len predávajúci) sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať len bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru,vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR, balené v originálnych obaloch a vybavené slovenskými návody (ak je to pre daný druh tovaru obvyklé, že obsahuje návod).

Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný v prevádzke dodávateľa zaplatiť úplnú čiastku za objednaný tovar, alebo predložiť doklad o zaplatení.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci má právo si prípade vyhradiť vznik zmluvy.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Dodacia lehota je závislá na spôsobe doručenia tovaru a jeho zaplatenie a môže byť 2-5 pracovné dni od uzavretia objednávky, není-li dohodnuto jinak. Nedodržanie dodacej lehoty nie je dôvodom na zánik objednávky. Kupujúci je povinný tovar od prepravca riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad bezodkladne oznámiť prepravcovi. V zásielke obdrží kupujúci faktúru.

Ak nebudete s vybraným tovarom spokojní, máte právo ho do 14-tich dní vrátiť za predpokladu, že bude vrátený v originálnom balení, bez známok použitia, opotrebenia či poškodenia. V opačnom prípade nebude vykonané finančné vyrovnanie. Obchod www.pilnikbohemia.sk si vyhradzuje právo neprevziať balíky zaslaný späť dodávateľovi formou dobierky, alebo iným spôsobom, ktorý by dodávateľovi spôsobil finančné výdavky.

Platnosť od 1.1.2014

eShop BOHEMIA glass nail file 2014 @ realesed by Pavel Slanovodský