Podmienky registrácie

Prevádzkuje BOHEMIA glass nail file (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Tieto podmienky prijíma návštevník odsúhlasením pri registrácii a založením užívateľského účtu a stáva sa tak Užívateľom. Užívateľ je vyrozumený s ich dodržiavaním a aplikácií zo strany Prevádzkovateľa.

1. Platnosť podmienok - tieto podmienky sa vzťahujú na internetové stránky www.pilnikbohemia.sk (dále jen „e-SHOP“) a jeho služby, pokud je Uživatel využívá.

Článok I.

Užívateľ

2. Užívateľ je uzrozumený, že pre prístup k určitým službám e-SHOPE môže byť nevyhnutné poskytnutie údajov Užívateľa (napr. osobných alebo kontaktných údajov) v rámci registrácie pre využívanie danej služby alebo ako podmienka pre ďalšie využívanie danej služby. Užívateľ sa zaväzuje, že všetky údaje, ktoré pri registrácii alebo používaní konta oznámil, budú vždy presné, správne a aktuálne.

3. Užívateľ týmto v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ bude Užívateľovi zasielať emailové správy, obsahujúce informácie o tovare, ak si túto službu Užívateľ zvolí.

4. Užívateľ právo zamedziť zasielania takýchto správ zaslaním odpovede s predmetom "ODHLÁSIŤ".

Článek II.

Prevádzkovateľ

 5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje o Používateľovi neposkytne tretej osobe s výnimkou oficiálnych žiadostí Polície SR a orgánov štátnej správy oprávnených k vyžiadanie daných informácií podľa zákona.

6. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú nefunkčnosť, nedostupnosť či zlú dostupnosť e-SHOPE, či za stratu dát Užívateľa.

7. Prevádzkovateľ právo kedykoľvek zrušiť či zmazať účet Užívateľa, či zamedziť jeho využívanie služieb e-SHOPE.

8. Tieto podmienky sú vystavené na e-SHOPE pri registrácii nového používateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto registračných podmienok a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Existujúce Užívatelia musia vyjadriť nesúhlas, aby sa novo vystavená verzia registračných podmienok nestala platnou medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom automaticky ich vystavením.

eShop BOHEMIA glass nail file 2014 @ realesed by Pavel Slanovodský