Obchodní podmínky

Ceny uvedené v internetovém obchodě www.pilnik.cz a www.pilnikbohemia.cz  jsou konečné.

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty či objednávkového on-line systému) na formuláři, který je k dispozici při vytvoření objednávky zákazníka v internetovém obchodě.

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce. www.pilnik.cz a www.pilnikbohemia.cz (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat jen bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR, balené v originálních obalech a vybavené českými návody (je-li to pro daný druh zboží obvyklé, že obsahuje návod).

Při osobním odběru zboží je kupující povinen v provozovně dodavatele zaplatit úplnou částku za objednané zboží, nebo předložit doklad o zaplacení.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající má právo si případě vyhradit vznik smlouvy.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Dodací lhůta je závislá na způsobu doručení zboží a může být 1 -3 pracovní dny od uzavření objednávky, není-li dohodnuto jinak. Nedodržení dodací lhůty není důvodem k zániku objednávky. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. V zásilce obdrží kupující fakturu.

Pokud nebudete s vybraným zbožím spokojení, máte právo jej do 14-ti dnů vrátit za předpokladu, že bude vráceno v originálním balení,  bez známek použití, opotřebení či poškození. V opačném případě nebude provedeno finanční vyrovnání. Obchod www.pilnikbohemia.cz a www.pilnik.cz si vyhrazuje právo nepřevzít balíky zaslané zpět dodavateli formou dobírky, nebo jiným způsobem, který by dodavateli způsobil finanční výdaje.

Platnost od 1.1.2014

eShop BOHEMIA glass nail file 2014 @ realesed by Pavel Slanovodský